Linka Detskej Istoty

 

Poradňa Inklúzie

Poradňa Inklúzie

Je k dispozícii pedagógom a pracovníkom s deťmi a mládežou: učiteľom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, vychovávateľom a ďalším. Poradňa poskytuje poradenstvo v oblasti inklúzie a integrácie detí v školách a venuje sa aj otázkam jazykových a kultúrnych rozdielov, otázkam scitlivovania majoritnej spoločnosti voči vojnovým utečencom, symptómom posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.

Funguje každý pondelok 17:00-21:00 Volajte: 0800 500 500

• BEZPLATNE              • ANONYMNE                • PRE CELÉ SLOVENSKO

Email: 0800500500@ldi.sk 

Podporná skupina

• prebieha Online, každý tretí pondelok v mesiaci 19:00-20:00  (20. marec, 17. apríl, 15. máj a 19. jún 2023)

• prihlásiť sa do skupiny môžete cez email: 0800500500@ldi.sk

• riešenie tém inklúzie, integrácie, šikanovania, kultúrnych otázok, jazykových bariér, trauma a posttraumatický syndróm a mnohé ďalšie.

Motivácia

Linka detskej istoty (LDI) sa rozhodla realizovať pilotný projekt Poradňa Inklúzie na základe zmenenej situácie na Slovensku, ktorá vznikla po vypuknutí vojny na Ukrajine. Táto situácia so sebou priniesla príchod väčšej skupiny rodičov s deťmi z Ukrajiny, ktoré potrebujú byť začlenené do spoločnosti a do vzdelávacieho systému. Na LDI sme zaznamenali dopyt po tejto téme, nielen zo strany rodičov ale i pedagógov a odborných zamestnancov v školstve.

Cieľ

Cieľom Poradne Inklúzie je poskytnúť priestor rodičom, pedagógom a ďalším pracovníkom s deťmi, ktorí potrebujú konzultovať riešenia rôznych situácií, ktoré vznikajú pri začleňovaní detí do vzdelávacieho systému. Chceme sa však venovať aj otázkam inklúzie v širšom slova zmysle. Pracujeme aj s témami jazykových a kultúrnych rozdielov, s otázkmi scitlivovania majoritnej spoločnosti voči vojnovým utečencom, so symptómami posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.

Pilotný projekt Poradňa Inklúzie bude predbežne fungovať do začiatku letných školských prázdnin 2023.

Pilotný projekt je realizovaný a Poradňa Inklúzie je prevádzkovaná s podporou UNICEF.

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk