Linka Detskej Istoty

 

Sme členmi

Child Helpline International (CHI)

            

Missing Children Europe (MCE)

Sieť tiesňových detských liniek z celého sveta je založená na presvedčení, že deti a mladí ľudia majú nielen práva, ale že oni sú tí, ktorí vedia najlepšie identifikovať svoje problémy.
Jej cieľom je posilniť činnosť existujúcich detských liniek, vytvára platformu pre komunikáciu, výmenu skúseností medzi členskými linkami. Uľahčuje založenie detských liniek aj v ďalších krajinách, v ktorých doposiaľ takáto služba pre deti chýba. Je aktívna aj pri obhajobe detských práv na úrovni orgánov OSN. Child Helpline International (CHI) vyhlásila v roku 2007 17. máj za Medzinárodný deň detských liniek.

 

       

Missing Children Europe je Európska federácia nezvestných a sexuálne zneužívané deti. Ako zastrešujúca organizácia, predstavuje 24 mimovládnych organizácií (MVO) pôsobí v 16 členských štátoch Európskej únie a Švajčiarska. Každá z týchto organizácií je aktívny v prípadoch nezvestných a / alebo sexuálne zneužívaných detí na miestnej úrovni, vrátane prevencie a podpora obetí.

 

 

 

         

 

Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre BSK.

     

 

 Koalícia  pre deti Slovensko

Linka detskej istoty má svojho zástupcu v pracovnej skupine pripravujúcej Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský samosprávny kraj na roky 2014 - 2016.
Boli sme tiež zapojení do prípravy spomenutého akčného plánu na roky 2011 - 2013. V kontexte tohto plánu sme poskytovali klientkám, obetiam násilia páchaného na ženách odborné sociálne a psychologické poradenstvo.

     

Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.

 

         

 

Asociácia liniek pomoci.

Asociácia združuje organizácie, ktoré poskytujú pomoc deťom a mladým ľuďom v náročných situáciách prostrednictvom dištančných služieb.

 

 

     

 

AMBER Alert Europe (AA EU)

V roku 2015 Linka detskej istoty v spolupráci s PZ SR a AA EU realizovala na Slovensku projekt AMBER Alert Slovensko a stala sa členom AMBER Alert Europe. Slovensko je ďalším štátom pripraveným v prípade potreby využiť tento nový pohotovostný systém AMBER Alert Slovensko pri pátraní po deťoch v bezprostrednom ohrození života a zdravia.

                                              

         

    


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk