Linka Detskej Istoty

 

Náš príbeh

Rok 2015 bol pre Linku rokom postupného prechodu aktivít z národného projektu SV UNICEF na samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o. 

 

Vízia, ktorá nás bude sprevádzať v ďalšom období ako samostatnú organizáciu je v súlade s filozofiou Dohovoru o právach dieťaťa:

Plnohodnotný detský svet

v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.

 

1996 -2014  

Linka detskej istoty,

národný projekt SV UNICEF.

 

2014 - 

    Linka detskej istoty,

nezisková organizácia

Z podnetu predsedníctva SV UNICEF sa od roku 1996 začal realizovať národný projekt Linka detskej istoty.  Aj keď si vytvárala finančné zdroje sama, spojenie so Slovenským výborom UNICEF bolo v spoločných hodnotách.

 

 

 

31.10.2014 založil SV UNICEF oddelením poslania a činností národného projektu Linka detskej istoty samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o. Nezisková organizácia nadväzuje na 18- ročnú činnosť národného projektu bez zmien a preberá jeho povinnosti. Záväzky, ktoré presahujú rok 2014 a sú zazmluvnené s SV UNICEF prechádzajú do predmetu činnosti Linky detskej istoty, n.o. po uplynutí platnosti relevantných zmlúv.

 Orgány Linky detskej istoty, n.o.:
 

Správna rada :

1. Zuzana Wengová, predsedkyňa

2. PhDr. Katarína Trlicová, členka

3. PhDr. Albín Škoviera, člen

Revízorka :

Ing. Irena Krekáčová

Riaditeľka:

Ing. Eva Dzurindová - štatutárny zástupcaBanka: VÚB, a.s

Majiteľ účtu : Linka detskej istoty, n. o

IBAN: SK58 0200 0000 0034 5518 2553

BIC: SUBASKBX(0200)-VÚB banka

 

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk