Linka Detskej Istoty

 

Rodičovská linka  na čísle 116  111

Detský svet prináša širokú škálu otázok, ale i problémov - výchovných, adaptačných, vzdelávacích, osobnostných a vzťahových.

Môžu sa vyskytnúť poruchy učenia, potreba pomôcť pri voľbe ďalšieho štúdia, ale aj náhle zlyhania a krízy, do ktorých sa dieťa často nedostáva vlastným pričinením.

Najväčšiu istotu dá dieťaťu spoľahlivý dospelý. Dospelý si tiež potrebuje aspoň občas overiť svoje výchovné postupy, získať informácie a hlavne spolu s odborníkom hľadať najoptimálnejšie formy riešenia problému pre svoje dieťa.

Prirodzenou súčasťou života detí sú aj problémy. Ich spoločné riešenie s rodičmi, učiteľmi a ich zvládanie zvyšuje sebaúctu dieťaťa a pocit istoty, bezpečia a dôvery k rodine a k prostrediu, v ktorom žije. Kvalita života sa tak mení v pozitívnom smere.

Rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný,
sa môžu obrátiť na odborníka z oblasti detskej psychológie

každú stredu od 13.30 do 19.30, na bezplatnom čísle 116 111.

Sociálno-právna poradňa

Sociálno-právna poradňa svoje odborné služby poskytuje pravidelne a bezplatne

každý štvrtok a sobotu od 13:30 do 19:30 na čísle 116 111

  • Pracovníci poskytujú klientom relevantné informácie z oblasti práv dieťaťa, rodinného, pracovného,ale i trestného práva a zákona o sociálnej pomoci.
  • Prevažne ide o problémy, kde nie je v moci dieťaťa aby si poradilo samé, prípadne nepostačuje okruh rodiny či iných príbuzných a známych, aby danú situáciu v prospech dieťaťa riešili.
  • Odborníci poskytujú telefonické sociálno-právne poradenstvo nielen vo všeobecnej, ale i v konkrétnej rovine vzhľadom na predkladaný problém.
  • Na požiadanie volajúceho klienta vstupujú pracovníci poradne do intervenčného procesu formou korešpodencie či osobného kontaktu nielen s klientom, ale i s inštitúciami.
  • Nahlásené vážne situácie ohrozujúce harmonický bio-psycho-sociálny vývin dieťaťa či mladého človeka (zanedbávanie, šikanovanie, týranie, sexuálne zneužívanie a pod.) riešime v spolupráci s políciou a sociálnymi odbormi.
  • Pri nahlásených trestných činoch poskytujeme na žiadosť volajúceho osobnú účasť na riešení situácie
    vrátane sociálnej, právnej a psychologickej starostlivosti.

O sociálno-právne poradenstvo a následné intervencie môže požiadať nielen dieťa či mladý človek, ale i každý dospelý v mene dieťaťa.

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk