Linka Detskej Istoty

 

CHIPS - rozvoj vrstovníckych vzťahov na školách.

(ChildLine in Partnership with Schools) je založený na vrstovníckej podpore medzi deťmi a mladými ľuďmi.

Cieľom projektu "CHIPS - LDI partner škôl" je preventívne pôsobenie proti negatívnym javom ako sú šikanovanie, závislosti, neschopnosť zvládať učivo, sociálna neistota. Ide o vytvorenie bezpečného a priaznivého prostredia pre rozvoj detí, ich vzdelávanie, podnetné formovanie životných hodnôt a rozvoj empatie a zdravého sebavedomia. Deti sú smerované k tomu, aby sa samy podieľali na tvorbe prostredia, v ktorom žijú, v ktorom sa formujú. V tomto projekte prostredníctvom svojich kamarátov – rovesníkov sa deti učia, ktoré nedorozumenia si môžu vyriešiť medzi sebou samy, na koho sa v prípade potreby obrátiť. Vyškolení podporovatelia s pomocou dospelých často dokážu včas postrehnúť a aj predísť väčším problémom.
 

Jedinečnosť projektu je v tom, že každá škola – a hlavní aktéri sú v nej deti – si sama určí dôležitosť – poradie problémov, ktorými sa chce zaoberať. Tiež určujú rýchlosť a spôsob, aký im vyhovuje, aby bol pre nich účinný. Na základe dotazníkov sa identifikujú konkrétne problémy školy. Najčastejšie sa vyskytujú prejavy šikanovania, zaostávanie v učení, rasové alebo národnostné problémy. Jasné identifikovanie cieľov pomôže zamerať sa na prácu. Vašim cieľom by mohlo byť napríklad:

  • prekonať bariéry medzi ročníkmi či vekovými skupinami;
  • viesť študentov k tomu, aby sa nebáli hovoriť o šikanovaní a iných problémoch;
  • podporovať iniciatívu medzi podporovateľmi;
  • bezpečné prestávky;
 

 

 

  

 

  
Škola je po rodine druhý najvýznamnejší socializačný činiteľ. Tým, že deti v nej trávia značnú časť dňa, má významný podiel na scenári ich detstva. Dieťa prežíva mnoho problémov a vyrovnáva sa s rôznymi situáciami často samo, čo sa môže prejavovať aj agresivitou, šikanovaním, zlyhávaním v školských výkonoch. Deti často nevedia alebo nechcú vypovedať o svojich problémoch. Ak, tak najskôr kamarátom, vrstovníkom.
     
     
     

 

 

 

    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk