Ambulantné krízové stredisko

Ambulantné krízové stredisko poskytuje 

sociálno-právne, sociálno-psychologicke a  právne služby

Rozšírené intervencie liečebno-pedagogické a špeciálno-pedagogické poskytuje pre deti na základe diagnostiky.

Klienti sa osobne jednorázovo alebo opakovane zúčastňujú na odborných konzultáciách, diagnostike a poradenstve. Interaktívne sa podieľajú na riešení svojej nežiadúcej životnej situácie v záujme zdravého vývinu svojich detí. Odborný poradca participuje na riešení situácie klienta kombinovanou formou, ambulantná starostlivosť s terénnou prácou (rodinné prostredie, sprevádzanie na inštitúcie, diagnostické, poradenské resp. podporné intervencie v exteriéry,...). Poradenstvo „tvárou v tvár“ je posilnené dištančnou formou hlavne v štádiu krízy.
V prevažnej miere sa poskytuje starostlivosť pre celú rodina resp. pre časť jej členov (jeden rodič a dieťa/deti). Pre získanie objektívneho vhľadu do rodinnej situácie odborníci vyvážene spolupracujú so všetkými zúčastnenými členmi rodiny. V prípade odmietnutia poskytujú naďalej intervencie primárnemu žiadateľovi.

Klienti majú zabezpečený interdisciplinárny prístup k riešeniu predkladaného problému/situácie dieťaťa, detí a rodiny. Najčastejší je dopyt o celú škálu intervencií (poradenstvo, informácie, výklad zákona a právnych úkonov, asistencia, sprevádzanie,...).
    


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk