Linka Detskej Istoty

 

Tlačová správa Koalície pre deti

Pridané 16.09.2015

Tlačová správa Koalície pre deti Slovensko

TLAČOVÁ SPRÁVA
Dátum: 11. septembra 2015

KOALÍCIA PRE DETI SLOVENSKO UPOZORŇUJE, ŽE UTEČENCAMI SÚ AJ DETI

Koalícia pre deti Slovensko upozorňuje, že veľkú časť utečencov tvoria rodiny s deťmi. Viac než 100 000 detí požiadalo o azyl v Európe v prvej polovici tohto roka. Je zrejmé, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšmi ohrozené strachom svojich rodičov z neistoty, hladom, vyčerpaním, chorobami a ďalšími problémami. To, čo práve prežívajú, sa do nich navždy zapisuje a formuje ich budúce postoje voči našej spoločnosti.

Je preto dôležité, ako sa najmä k deťom a ich rodinám postavíme ako krajina i ako jednotlivci. Vytvárať podmienky, aby sa reflektovali ich základné životné potreby a rešpektovala ľudská dôstojnosť, je to minimum, čo by sme mali urobiť.

Práve teraz máme príležitosť vyjsť z ulity a konkrétnymi činmi, či postojmi prejaviť svoju ľudskosť.

MUSÍME CHRÁNIŤ VŠETKY DETI.

V rámci podujatia Výzva k ľudskosti: Live, ktoré sa uskutoční 12. septembra 2015 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa do pomoci detským utečencom zapoja členovia Koalície pre deti Slovensko nasledovne. Občianske združenie PRIMA bude organizovať zbierku šatstva. Detský fond UNICEF na Slovensku pomôže realizáciou finančnej zbierky. Nadácia pre deti Slovenska bude zbierať príspevky v rámci svojej zbierky Hodina deťom na účet zbierky alebo formou SMS na číslo 800, obe s textom DETI, z ktorých bude priebežne podporovať aktivity slovenských humanitárnych organizácii na pomoc deťom utečencov a ich rodinám (napr. plienky, sušené mlieko, deky, ošetrenia...).
Poslaním Koalície pre deti Slovensko, ktorá združuje 11 mimovládnych neziskových organizácií, je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov

Kontakt:
Dana Rušinová Zuzana Konrádová
Prezidentka Generálna sekretárka
e-mail: dana.rusinova@koaliciapredeti.sk e-mail: zuzana.konradova@koaliciapredeti.sk
tel: 0911 403 304


    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk