Linka Detskej Istoty

 

Konferencia Linky pomoci za toleranciu 2015

Pridané 01.12.2015

Medzinárodná konferencia prepájajúca dištančné poradenstvo pre deti a mladých ľudí a ľudskoprávne témy  - 16.12.2015, Bratislava

Komu konferencia určená? Zamestnancom, dobrovoľníkom a študentom pomáhajúcich profesií, orientovaných na psychológiu, pedagogiku, sociálnu prácu.

Konferencia je bezplatná. Konferencia bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny     

                                                                                          

Linka detskej istoty vznikla ako projekt Slovenského výboru pre UNICEF, ktorého poslaním je ochrana dodržiavania detských práv. Kľúčovými východiskami pre činnosť LDI z Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa sú práva týkajúce sa informácií, vyjadrenia názoru a ochrany pred ubližovaním. LDI je členom siete Child Hepline International ( CHI - Sieť poradenských detských liniek z celého sveta), ktorá posilňuje systém ochrany detí a podporuje činnosť detských liniek. Založená je na presvedčení, že deti a mladí ľudia majú nielen práva, ale že oni sú tí, ktorí vedia najlepšie identifikovať svoje problémy. LDI zdôrazňuje prístup pomoci založený na tom, že samotné dieťa/mladý človek je aktérom, nie pasívnym prijímateľom pomoci a podporuje jeho schopnosť prekonávať prekážky, učiť sa z nich a rozvíjať sa.

Medzinárodná konferencia "Linky pomoci za toleranciu" je súčasťou projektu "Linka detskej istoty za toleranciu". Poskytuje priestor pre výmenu skúseností európskych liniek pomoci s ich prácou s deťmi a mládežou v téme tolerancie s akcentom na spôsob práce cez dištančné poradenstvo. Hlavnými oblasťami v téme tolerancie sú diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, nenávistné prejavy. Linky pomoci za toleranciu Medzinárodná konferencia prepájajúca dištančné poradenstvo pre deti a mladých ľudí a ľudskoprávne témy 16.12.2015, Bratislava Konferencia zameraná na výmenu skúseností európskych liniek pomoci s dištančným poradenstvom pre deti a mládež v téme tolerancia. Hlavnými oblasťami v téme tolerancia sú diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, nenávistné prejavy.


Ilustračné video


Partneri

     

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk