Linka Detskej Istoty

 

Linka detskej istoty je za toleranciu!

Pridané 15.08.2014

„Linka detskej istoty za toleranciu!“ je projekt, ktorý sa zameriava na podporu znášanlivosti a akceptácie rôznorodosti ľudí deťmi a mládežou.


 

Linka detskej istoty poskytuje dištančné telefonické a internetové poradenstvo pre deti a mladých do 18 rokov. Okrem možnosti byť vypočutý konzultantmi, ktorí poskytujú poradenstvo pod vedením skúsených odborníkov, tiež vyvíja aktivity podporujúce ochranu práv detí a mládeže. Pracovníci Linky detskej istoty tak nie sú aktívnymi len pri rozhovoroch s mladými, ale s nadšením sa zapájajú do najrôznejších projektov na ochranu práv detí.

Najnovším projektom Linky detskej istoty je projekt „Linka detskej istoty za toleranciu!“, ktorý sa zameriava na podporu znášanlivosti a akceptácie rôznorodosti ľudí medzi deťmi a mládežou. Impulzom pre realizáciu tohto projektu bol neustále sa zvyšujúci počet agresívnych volajúcich, ktorí vnímajú odlišnosti iných ako dôvod na diskriminovanie, šikanovanie, nenávisť.Cieľom projektu bolo prostredníctvom viacerých aktivít prispieť k zníženiu prejavov diskriminácie vo všetkých jej podobách. Do akých aktivít sa Linka detskej istoty zapojila?

 • uskutočnili sa stretnutia so zástupcami liniek pomoci pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí. Počas troch stretnutí sa stretla Linka detskej istoty, IPčko, Linka detskej dôvery a Linka záchrany Centra Slniečko. Zo zahraničných liniek nám prišla o stratégiách práce s extrémizmom porozprávať Linka bezpečí z Českej republiky a o práci s nenávistnými komentármi Linka pre pomoc deťom a mladým ľuďom pod Nadáciou Deti nikoho z Poľska. Na základe spolupráce vznikla v Asociácia liniek pomoci, ktorej snahou je okrem iného zabezpečiť kvalitnú odbornú pomoc pre deti a mladých ľudí na Slovensku;•
 • tvorba a zverejnenie videí o netolerancii – tolerancii. Vznikli dve videá Stromobytovka a Mladí muzikanti, ktoré sú uverejnené nižšie pod textom a na Youtube kanály Linky detskej istoty;
 • informácie o dôsledkoch diskriminácie, rasizmu a prejavov nenávisti sú sprístupnené na našej webovej stránke, na plagáte, ktoré bol distribuovaný do škôl počas workshopov
 • v školách a školských zariadeniach prebehlo 36 workshopov s 632 deťmi a mládežou, kde sme si vypočuli názory detí na to ako vnímajú toleranciu a netoleranciu medzi sebou a vo svete. Zo skúseností vyšla publikácia – Dokážeš žiť vo farebnom svete? Metodika práce s deťmi a mladými ľuďmi na tému tolerancie v medziľudských vzťahoch.;
 • Od septembra 2014 sme spustili 8-hodinové chatové a e-mailové poradenstvo pre každý deň. Od daného mesiaca sme na tému ľudských práv, diskriminácie a tolerancie viedli 412 hovorov.
 • 16.12.2015 Linka zorganizpovala medzinárodnú konferenciu „Linky pomoci za toleranciu“ v Bratislave. Zúčastnili sa jej rečníci z Islandu, Nórska, Talianska, Chorvátska a Slovenska. Zámerom konferencie bolo zdieľať stav vnímania tolerancie medzi deťmi a mladými ľuďmi kontaktujúcimi európske linky pomoci. Počas stretnutia sa prezentovali aj výstupy projektu Linka detskej istoty za toleranciu!

Práca na projekte „Linka detskej istoty za toleranciu!“ prebiehala 20 mesiacov; v období od 01.05.2014 – 31.12.2015.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

 

Helpline Linka detskej istoty provides distance telephonic and on-line counseling for children and young people up to the age of 18.. Besides the chance to be heard out by helpline operators who work under the supervision of experienced professionals, the helpline also develops activities promoting the rights of children and youth.

The newest project of Helpline Linka detskej istoty is the “Helpline Linka detskej istoty for tolerance", which aims to promote tolerance and acceptance of differences among children and youth. The impulse for the realization of this project was the steadily increasing number of aggressive callers who often perceive the differences between people as a reason for discrimination, bullying and hatred.

The goal of this project is to contribute to the reduction of the manifestations of discrimination and intolerance in all their forms.
Which activities will the Helpline Linka detskej istoty be involved in?

The planned activities are:

 •  Creation and publication of three videos dealing with the issue of intolerance - tolerance;
 • Information on the impact of discrimination, racism and demonstration of hatred will be posted on our website and on posters which will be distributed to schools;
 • Workshops with children and youth; especially for the endangered groups
 •  Meetings with representatives of helplines operating in Slovakia and lector from foreign helpline;
 •  Startup of a new service – daily one-hour on-line counseling

The project „Helpline Linka detskej istoty for tolerance!" will run for 18 months; from 01.05.2014 to 31.10.2015.

The project was supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through the Program Active Citizenship and Inclusion, implemented by Ekopolis Foundation in cooperation with TheChildren of Slovakia Foundation and SOCIA - Social Reform Foundation.
 

 PLAGÁT  NA  STIAHNUTIE

 

 

        

        

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk