Linka Detskej Istoty

 

Som dobrovoľník a chcem venovať 3% dane

Späť na Pomôžte venovaním 2% dane pre Linku detskej istoty, n.o.

Ak ste dobrovoľník a chcete poukázať 3% z dane, musíte získať potvrdenie o tom, že ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto potvrdenie môžete získať od Vašej tzv. Vysielajúcej organizácie, teda organizácie, ktorá Vás vyslala ako dobrovoľníka v prospech niekoho iného, alebo od tzv. Prijímateľa, čiže toho v koho prospech ste ako dobrovoľník vykonával aktivity (čiže organizácia, alebo aj fyzická osoba).

Ako dobrovoľník nemusíte odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca, hodiny sa vám sčítavajú zo všetkých potvrdení od organizácii alebo jednotlivcov.

Ak získate potvrdenie resp. potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete venovať organizácii až 3% z dane.

Ďalší postup záleží od toho, či si daňové priznanie podávate sami ako fyzická osoba, alebo ho za Vás podáva Váš zamestnávateľ (namiesto 2% môžete darovať až 3% z dane):

 

A podávam si daňové priznanie sám/sama.

A daňové priznanie za mňa podáva môj zamestnávateľ.


 

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť:

 

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:

 

a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,

b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,

c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,

e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a ztostí v praxi podľa osobitného zákona

f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,

g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona NIE JE:

a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,

b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti

c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

 

 


 

Pridajte sa k nám a sledujte nás online

            

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk