Linka Detskej Istoty

 

Ako môžete podporiť Linku detskej istoty?

1. Ľubovoľnou sumou na účet LDI - č.ú.: VÚB BANKA, SK 40 0200 0000 0034 4836 4359.
2. Poukázaním 2% podielu zaplatenej dane.
3. Zapojením sa alebo zapojením svojej firmy do fundraisingových projektov Linky. Napr.:
  Iniciatíva 116 ,    21km pre deti,     B:A:F,      Vianočný benefičný stromček
4. Ako dobrovoľník Linky detskej istoty. Bližšie informácie TU►
 5. Ako konzultant v dištančnom poradenstve. Bližšie informácie TU►

Ako bude použitý Váš dar, keď podporíte...

Pomôžete "zdvíhať" telefóny deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii,...umožníte vyškolenie nových pracovníkov pre krízové intervencie a dištančné poradenstvo a tak pomôžete rozšíriť naše aktivity smerom k deťom a mladým ľuďom.

V CVRZ CESTA sa snažíme zlepšovať život detí prostredníctvom práce s rodinami, ktoré sa ocitli alebo dlhodobo sú v negatívnej životnej situácii. Vďaka Vášmu daru budeme môcť týmto rodinám, poskytovať v teréne, v ich prirodzenom prostredí a v priestoroch centra základné a špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, sociálnu asistenciu, krízovú intervenciu a realizovať tzv. "asistované" stretnutia rodičov s deťmi, ktoré už boli umiestnené do ústavnej starostlivosti a skupinové aktivity.

Podporou vrstovníckeho programu CHIPS nám umožníte vytrénovať viac detí na školách, aby sa stali podporou pre svojich spolužiakov. Výcvik podporovateľov trvá dva dni a prítomní sú dvaja lektori. Okrem zapojenia ďalších škôl a ich žiakov nám pomôžete zorganizovať pracovné stretnutia koordinátorov detských podporovateľov, ktorých cieľom je skvalitňovať program metodicky. A zároveň organizovať aj každoročnú konferenciu pre detských podporovateľov.

Podporou projektu Hľadané deti môžme poskytovať viac bezplatného poradenstva v prípadoch potenciálnych rodičovských únosov, vytvárať a rozširovať siete spolupracujúcich organizácií na Slovensku aj v zahraničí. Vaša pomoc nám umožňuje byť aktívnejšími pri hľadaní unesených a stratených detí v medzinárodnom kontexte.

21km pre deti -bežme deťom na pomoc" je beh, ktorý je nielen o behu, športe,... je to fundraisingová akcia, prostredníctvom ktorej sa naša organizácia pomáha dopĺňať finančné zdroje. Forma pomoci je buď aktívnou účasťou na behu a zaplatením "štartovného" alebo zapojením sa do partnerstva. Štartovné môžete fundraisovať medzi svojimi priateľmi,kolegymi,... Viac na stránke http://www.21kmpredeti.ldi.sk/ .Každoročný výnos používame na zabezpečenie prevádzky detských liniek 116 111 a 116 000.

 


Cieľom je získať finančné prostriedky na pomoc deťom na Slovensku, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, ich možnosť riešiť tieto problémy vlastnými silami je však veľmi obmedzená alebo žiadna.  Neošetrené zážitky prechádzajú do dospelosti. Skoro vždy sú trvalou témou ich vnútorného prežívania, prekážkou k vytvoreniu si uspokojujúceho partnerského vzťahu, často somatizujú, majú strach naplno prejaviť lásku, sú podnetom pre narušené vzťahy v rodine, v dospelosti často končia u psychoterapeutov alebo psychiatrov,...   


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk